Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „NARZĘDZIOMIS.PL”

I. WARUNKI OGÓLNE

1)    Sklep internetowy „narzedziomis.pl” jest prowadzony przez firmę: Zaopatrzenie Przemysłu ELMET-TOOLS Andrzej Piotrowski Pisarzowice 219, 59-800 Lubań, NIP: 613-146-96-92, REGON: 021290645.

2)    Sklep internetowy „Narzedziomis.pl”, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem „www.narzedziomis.pl” i umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem internetu branżowych towarów z zakresu narzędzi oraz wszelkiego rodzaju akcesorii związanych z powszechnie uznawaną branżą narzędziową.

3)    Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:

a.    adres poczty elektronicznej: narzedziomis@gmail.com

b.    pod numerem telefonu: +48 507 496 001,

II. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1)    Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;

2)    Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego;

3)    Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu Cywilnego ;

4)    Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

5)    Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą której Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

6)    Regulamin – niniejszy dokument;

7)    Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

8)    Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

9)    Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

10) Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

11) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

12) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

13) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1)    Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.    komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

b.    dostęp do poczty elektronicznej,

c.    przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,

d.    włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

2)    Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

3)    Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.    niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.    korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.    niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.    korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,

e.    korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.     korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1)    Przed dokonaniem zakupu każdy Klient powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z jego akceptacją oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez firmę Zaopatrzenie Przemysłu ELMET-TOOLS danych osobowych Kupującego do celów związanych z realizacją zamówienia.

2)    Zamówienie można składać wypełniając formularz zamówieniowy, wysyłając e-mail na adres narzedziomis@gmail.com, oraz telefonicznie pod nr tel. +48 507-496-001

3)    Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok za pomocą formularza i adresu e-mail. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sklepu - tj. 07:00-15:00.

4)    Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".

5)    Do złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu, własnego konta poczty elektronicznej oraz telefonu.

6)    Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznej weryfikacji zamówień Klienta. Brak możliwości kontaktu i przeprowadzenia weryfikacji zamówień skutkuje wstrzymaniem ich realizacji.

a.    Sklep narzędziomis.pl zastrzega sobie prawo, za odrębnym powiadomieniem Klienta, do odmowy realizacji lub anulowania zamówienia w przypadku:

b.    podejmowania przez Klienta działań niezgodnych z prawem. uzasadnionych wątpliwości co do zgodności z prawdą danych osobowych, adresowych lub kontaktowych Klienta.

c.     niemożności weryfikacji zamówienia Klienta.

d.    rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

7)    Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Sprzedawcy. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.

8)    Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY

1)    Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2)    Narzedziomis.pl dokłada wszelkich starań, by opisy produktów znajdujące się na stronie były zgodne ze stanem faktycznym. Narzedziomis.pl nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie danych technicznych i właściwości towaru lub ich zmianę przez jego producenta.

3)    Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4)    Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

5)    W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.

6)    Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej następuje w chwili, gdy Klient poda następujące dane

  1. nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,
  2. sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,
  3. dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.

7)    Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

8)    W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:

  1. opisu przedmiotu Zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą oraz jego danych rejestrowych,
  4. wybranej metody i terminu płatności,
  5. wybranego sposobu dostawy,
  6. czasu dostawy,
  7. danych kontaktowych Klienta,
  8. Regulaminu,
  9. zawarcie Umowy pociąga za sobą obowiązek zapłaty,
  10. pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy wraz z jego wzorem.

9)    Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o możliwości odstąpienia od Umowy.

10) Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta.

11) Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dostarcza wraz z Towarem paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

12) Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VI. METODY PŁATNOŚCI I FORMA DOSTAWY

1)    Dostawa Towarów jest ograniczona do wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2)    Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej,
  2. za pośrednictwem paczkomatów
  3. odbiór osobisty

3)    Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.

4)    Preferowaną przez nas formą wysyłki jest wysyłanie towaru „Za pobraniem” (płatność przy odbiorze). Koszt przesyłki przy zamówieniu o wartości brutto równej lub wyższej niż 500 zł brutto, ponosi sklep narzedziomis.pl. Przy kwocie zamówienia mniejszej niż 500 zł brutto koszt przesyłki ponosi odbiorca (Zamawiający). Opłatę doliczamy do wartości całego zamówienia realizowanego jednorazowo.

5)    Rodzaje i ceny przesyłek:

a.    Przesyłka kurierska (bez pobrania) - koszt wysyłki do 29 kg wynosi - 16,00 zł brutto

b.    Przesyłka kurierska pobraniowa - koszt wysyłki do 29 kg wynosi - 19,68 zł brutto

c.    Przesyłki powyżej 30 kg oraz przesyłki gabarytowe - ceny ustalane indywidualnie (zaakceptowane i potwierdzone przez Zamawiającego przed realizacją zamówienia).

d.    Odbiór osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu – 0 zł.

e.    W sprawie innej opcji wysyłki prosimy o kontakt telefoniczny przed dokonaniem zakupu.

6)    Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych.

7)    Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dostarcza wraz z Towarem paragon albo fakturę VAT.

8)    Jeżeli dla towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

9)    Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 5 dni roboczych. Wyjątek mogą stanowić produkty aktualnie niedostępne lub nietypowe (pod konkretne zamówienie). W takim przypadku termin realizacji zamówienia może się wydłużyć nawet kilkanaście dni, a Nabywca zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

10) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku chwilowego braku towaru w magazynie.

11) Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, cła oraz inne opłaty.

12) Klient może wybrać następujące metody płatności:

  1. gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy);
  2. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);
  3. płatność przelewem (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).

13) Sprzedawca na stronie Sklepu informuje Klienta o terminie, w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności w wymaganym terminie, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1)    Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2)    Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik do Regulaminu.

3)    Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

4)    Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb;
  4. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone

5)    W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

6)    Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7)    Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8)    Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

VIII. REKLAMACJE Z TYTUŁU RĘKOJMI

1)    Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.

2)    Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

3)    Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Sklep internetowy „narzedziomis.pl” Andrzej Piotrowski, Pisarzowice 219, 59-800 Lubań, NIP: 613-146-96-92, REGON: 021290645 lub przy użyciu formularza kontaktowego.

4)    Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu.

5)    Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

6)    W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

IX. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1)    1) Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres Sklep internetowy „narzedziomis.pl” Andrzej Piotrowski Pisarzowice 219, 59-800 Lubań, NIP: 613-146-96-92, REGON: 021290645 lub za pomocą formularza kontaktowego. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

2)    Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

X. GWARANCJE

1)    Towary mogą posiadać gwarancję producenta lub importera.

2)    W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.

XI. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

1)    Klient będący Konsumentem posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl;
  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik do Regulaminu.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1)    Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2)    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3)    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

4)    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

 

Załączniki:

 1.  Formularz reklamacji towaru

 2.  Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży

 3.  Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usług